Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden (ook wel de vervelende kleine lettertjes genoemd) van Rise From Love, een eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Nederland onder dossiernummer 72459921. Het adres van Rise From Love is Abtsweg 2, 3042GD in Rotterdam.

Lees ze even goed door! Mocht je alsnog vragen of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, dan kan je op de volgende manieren contact met mij opnemen:

E-mail: hello@risefromlove.com
Schriftelijk: Abtsweg 2, 3042GD Rotterdam, Nederland

1 – Inleidende bepalingen
Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. a)  Opdracht: de overeengekomen dienstverlening. Hieronder vallen ook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van de Opdracht;
 2. b)  Opdrachtgever: de persoon die een coaching sessie, helingsmodule of cursus afneemt of deelneemt aan een evenement. volgt c.q. wenst te volgen;
 3. c)  Partij: Rise From Love of de Opdrachtgever;
 4. d)   Partijen: Rise From Love en de Opdrachtgever;
 5. e) Coaching: Een door Rise From Love aangeboden vorm van coaching, namelijk 1 op 1 coaching (een door Rise From Love aangeboden coaching voor volwassenen); relatiecoaching voor koppels (een door Rise From Love aangeboden coaching voor volwassenen koppels bestaande uit onder andere Emotionally Focused Therapy (EFT)) of businesscoaching (een door Rise From Love aangeboden coaching voor ondernemers);
 6. f) Spirituele helingsmodaliteiten: door Rise From Love aangeboden alternatieve helingsmodaliteiten waaronder Soul Realignment en Light language transmissions;
 7. g) Cursussen; door Rise From Love aangeboden online cursussen voor volwassenen, die zelfstandig te volgen zijn.
  h) Evenementen; nader te omschrijven evenementen geboden door Rise From Love
 8. i)  Schriftelijk: hieronder wordt in deze Algemene Voorwaarden ook het gebruik van elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail begrepen, zolang de authenticiteit van de elektronische communicatie en de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Opdracht en alle overige werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Rise From Love.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden ingeschakeld. Rise From Love zal bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid betrachten. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) zijn niet van toepassing.
 3. Partijen kunnen in goed overleg afspraken maken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, indien dit schriftelijk wordt vastgelegd. Zulke afspraken hebben voorrang op deze Algemene Voorwaarden, maar de afwijking geldt enkel voor de Opdracht waarvoor deze afwijking is afgesproken.
 4. De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien Rise From Love niet steeds de strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Rise From Love in de toekomst niet naleving van deze voorwaarden kan verlangen.
 6. Rise From Love heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen (dit zal tijdig worden gemeld door Rise From Love). Indien er sprake is van een ingrijpende wijziging volgens artikel 6:237 sub c van het BW, heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

2- Producten
Artikel 3: Coaching (1-op-1, relatie en business)

 1. De kosten voor alle aangeboden coachingssessies worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en worden niet gedaan vanuit de hoedanigheid van GZ-psycholoog. Deze vallen daarom niet onder de wetgeving van de Nederlandse Zorg en GGZ-regelgeving.
 2. De Opdrachtgever kan enkel losse sessies boeken die online aangeboden worden.
 3. Aanmelding voor alle typen coaching bij Rise From Love kan online via het boekingssysteem.
 4. Rise From Love mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden, zonder dat daarvoor toestemming van de Opdrachtgever vereist is.
 5. Een deelnemer is verplicht om Rise From Love op de hoogte te stellen van al datgene wat voor de coaching van belang zou kunnen zijn.
 6. Er wordt verwacht dat een deelnemer de instructies en eventuele opdrachten van Rise From Love opvolgt en uitvoert.
 7. De deelnemer begrijpt dat de coaching op vrijwillige basis worden gevolgd en dat het de verantwoordelijkheid van de deelnemer is om te bepalen wat hij/zij met de door Rise From Love gegegeven adviezen zal doen.
 8. Alle producten zijn persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar en kunnen ook niet gedeeld worden met anderen.
 9. Indien de Opdrachtgever geen gebruik maakt van zijn/haar recht om een dienst bij te wonen, vindt er geen restitutie plaats van het geld.
 10. Lessen vinden plaats via Zoom. Opdrachtgever ontvangt direct een link na boeking en betaling.
 11. Een Losse sessie geeft recht op één (1) losse online sessie op een van tevoren vastgelegd tijdstip.
 12. Losse sessies zijn onbeperkt aan te schaffen.
 13. Restitutie van betaalde bedragen is niet mogelijk.
 14. Een Losse Les wordt vooraf in rekening gebracht.

Artikel 4: Spirituele helingsmodaliteiten (Soul Realignment en Light language transmissions)

 1. De kosten voor de spirituele helingsmodaliteiten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 2. Aanmelding voor de spirituele helingsmodaliteiten bij Rise From Love kan online via het boekingssysteem of de webshop.
 3. Er wordt verwacht dat een deelnemer de instructies en eventuele opdrachten van Rise From Love opvolgt en uitvoert.
 4. Een deelnemer is verplicht om Rise From Love op de hoogte te stellen van al datgene wat voor de spirituele helingsmodaliteiten van belang zou kunnen zijn.
 5. De deelnemer begrijpt dat de spirituele helingsmodaliteiten op vrijwillige basis worden gevolgd en dat het de verantwoordelijkheid van de deelnemer is om te bepalen wat hij/zij met de door Rise From Love gegegeven adviezen zal doen.
 6. De spirituele helingsmodaliteiten wordt na boeking direct voldaan via elektronische betaling. Restitutie van betaalde bedragen is niet mogelijk.
 7. Spirituele helingsmodaliteiten zijn onbeperkt aan te schaffen.

 

Artikel 5: Cursussen

 1. De kosten voor cursussen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 2. Cursussen worden zelfstandig en online gevolgd door Opdrachtnemer in een beveiligde omgeving.
 3. De deelnemer begrijpt dat cursussen op vrijwillige basis worden gevolgd en dat het de verantwoordelijkheid van de deelnemer is om te bepalen wat hij/zij met de door Rise From Love gegegeven adviezen zal doen.
 4. Cursussen zijn na aanschaf onbeperkt toegankelijk voor zolang de website risefromlove.com online is.
 5. Rise From Love is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten die Rise From Love aan Opdrachtgever heeft verstrekt conform de overeenkomst. En daarmee wordt ook bedoeld: testen, readers, rapporten, modellen, trainingen, lezingen, workshops, oefenmateriaal en andere softwareprogramma’s.
 6. Opdrachtnemer mag alleen gebruik maken van deze producten ten behoeve van de Opdracht. Om de producten op een andere manier te gebruiken dan wel te vermenigvuldigen, zullen ze vooraf toestemming moeten vragen aan Rise From Love, aangezien Rise From Love rechtshebbende is op de intellectuele eigendomsrechten. Alleen als Rise From Love dan uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven, mogen de producten op een andere manier worden gebruikt.
 7. Restitutie van betaalde bedragen is niet mogelijk.

 

Artikel 7: Evenementen

Op dit moment worden er nog geen evenementen geboden. Algemene voorwaarden hiervoor volgen zodra dit van toepassing is.

3- Verplichtingen van de Opdrachtgever
Artikel 8: Verplichtingen

 1. De Opdrachtgever houdt zich aan de door Rise From Love gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement zoals opgenomen in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.
 2. De Opdrachtgever dient een medische contra-indicatie te melden aan Rise From Love.
 3. De Opdrachtgever dient de aanwijzingen op te volgen tijdens het leveren van de diensten.

4- Aanmelding
Artikel 9: Aanmelding

 1. Aanmelding voor alle diensten bij Rise From Love kan online via het boekingssysteem.
 2. Diensten waar geen afspraak voor nodig is worden via de webshop aangeschaft en binnen de op de website aangegeven termijn elektronisch geleverd c.q. na levering bevestigd per e-mail.

5- Betalingsvoorwaarden
Artikel 10: Tarieven en voorwaarden

 1. Rise From Love accepteert alleen betalingen via bankoverschrijvingen.
 2. Rise From Love hanteert geen betalingstermijn, de kosten worden direct voldaan bij boeking/afname.
 3. Rise From Love kan de factuur via elektronische weg sturen.
 4. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW (tenzij vrijgesteld van BTW).
 5. Rise From Love heeft het recht de prijzen aan te passen. Alle veranderingen zullen van te voren worden aangekondigd op de website. Indien binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, kan de overeenkomst worden ontbonden.
 6. Bij niet tijdige betaling verstuurt Rise From Love een schriftelijke herinnering waarin de mogelijkheid wordt geboden het nog verschuldigde bedrag binnen twee (2) weken te voldoen.
 7. Na het verstrijken van de nieuwe betalingstermijn is er sprake van verzuim en heeft Rise From Love het recht om de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen. Daarnaast zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Rise From Love moet maken voor rekening van de klant.

6- Feestdagen, vakantie en annulering (door Rise From Love)
Artikel 11: Feestdagen en vakanties

 1. Rise From Love heeft het recht om de praktijk geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. Dit zal natuurlijk tijdig worden gecommuniceerd door Rise From Love via e-mail.

Artikel 12: Annulering door Rise From Love

 1. Rise From Love heeft het recht om een vervanging te regelen in het geval van ziekte of andere onvoorziene omstandigheden.
 2. Indien een afspraak komt te vervallen, wordt dit zo spoedig mogelijk per e-mail doorgegeven. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste e-mailadres hiervan.
 3. Diensten die komen te vervallen wegens feestdagen, vakantie en/of annulering door Rise From Love, kunnen binnen twee (2) maanden door de Opdrachtgever worden ingehaald. Dit gebeurt altijd in goed overleg.

7- Afmelden Dienst
Artikel 13: Annuleringsvoorwaarden Opdrachtgever

 1. Een gereserveerde Dienst kan tot vierentwintig (24) uur voor aanvang van de afspraak per e-mail worden geannuleerd c.q. verplaatst.
 2. Restitutie van betaalde bedragen is niet mogelijk.
 3. Annuleringen die korter dan vierentwintig (24) uur voor aanvang van de afspraak gedaan worden zullen volledig in rekening worden gebracht.

8- Huisregels
Artikel 14: Huisregels

 1. Iedere Opdrachtgever moet zich altijd aan de volgende huisregels van Rise From Love houden:
  1. Opdrachtgever is op tijd aanwezig voor afspraken.
  2. Wanneer Opdrachtgever niet alle informatie ontvangen heeft, stelt Opdrachtgever Rise From Love op de hoogte, zodat de benodigde informatie nogmaals verstrekt kan worden.
  3. De diensten worden gegeven met wederzijds respect: verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.

9- Aansprakelijkheid
Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de coaching, cursussen, evenementen of spirituele helingsmodaliteiten is vrijwillig en op eigen risico van de Opdrachtgever.
 2. Rise From Love is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (fysieke/geestelijke/materiele) gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 3. Rise From Love aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijke letsel, verlies, diefstal of schade verband houdende met het volgen van coaching/cursussen/spirituele helingsmodaliteiten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Rise From Love.
 4. Deelname aan een dienst is alleen mogelijk wanneer de gezondheid van de Opdrachtgever geen belemmering is. De Opdrachtgever moet bij twijfel voor de aanvang van afname van een contact opnemen met zijn/haar huisarts.
 5. De diensten zijn niet bedoeld om de reguliere gezondheidszorg te vervangen, maar juist om deze aan te vullen. Raadpleeg een (huis)arts indien nodig.

10- Overige bepalingen
Artikel 16: Nietigheid, inspanningsverplichting

 1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 2. Rise From Love zal de Opdracht altijd naar haar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren, maar is tot geen resultaat verplicht.

Artikel 17: Overdracht

 1. Het is niet toegestaan de rechten en plichten die voortvloeien uit de Opdracht aan een derde over te dragen, tenzij Rise From Love hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsma